อุปกรณ์ข้อต่อ ข้องอ สามทาง ข้อลด ข้อตรง ปลั๊กอุด ฮกวัสดุ เรามีครบที่นี่จบในที่เดียว จัดส่งได้ทั่วประเทศ

อุปกรณ์ข้อต่อ แตกละประเภท และ สีต่างๆ

อุปกรณ์ข้อต่อพีวีซีแข็ง

 

 

01). อุปกรณ์ข้อต่อท่อพีวีซีแข็ง “สำหรับใช้กับท่อรับความดัน”

 ผลิตตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เลขที่มอก.1131-2535 มีสีฟ้าและสีเทา เหมาะสำหรับใช้งานกับท่อรับความดันสูงเพื่อการอุปโภค, บริโภค, ระบบท่อที่ใช้ในงานอุตสาหกรรมและท่อชลประทาน ฯลฯ

 

อุปกรณ์ข้อต่อท่อพีวีซีแข็ง “สำหรับใช้กับท่อระบายน้ำทิ้งและสิ่งปฏิกูล”

 ผลิตตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เลขที่ มอก.1410-2540 มีสีฟ้าและสีเทา เหมาะสำหรับใช้กับท่อระบายน้ำทิ้งและสิ่งปฏิกูล ในอาคารบ้านเรือน ระบบระบายอากาศ ฯลฯ

 

อุปกรณ์ข้อต่อท่อพีวีซีแข็ง “สำหรับใช้กับท่อร้อยสายไฟฟ้าและสายโทรศัพท์”

 ผลิตตามมาตรฐาน “ท่อน้ำไทย” มีสีเหลือง เหมาะสำหรับใช้งานกับท่อร้อยสายไฟฟ้าและสายโทรศัพท์ ทั้งภายในและภายนอกอาคาร

 

อุปกรณ์ข้อต่อท่อพีวีซีแข็ง “สำหรับใช้กับท่อเกษตร”

 ผลิตตามมาตรฐาน “ท่อน้ำไทย” มีสีเทา เหมาะสำหรับใช้งานกับท่อเกษตร งานระบบท่อในการเกษตร และระบบท่อที่มีความดันไม่สูงมากนัก

 

อุปกรณ์ข้อต่อท่อพีวีซีแข็ง“สำหรับใช้กับท่อในงานสุขภัณฑ์”

 ผลิตตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เลขที่ มอก.1131-2535 และ มอก.1410-2540 มีสีขาว เหมาะสำหรับใช้เป็นท่อประปา, ท่อส่งน้ำเพื่ออุปโภคบริโภค, ท่อรับความดันสูง และท่อระบายน้ำทิ้งและสิ่งปฏิกูล ทั้งภายในอาคารและภายนอกอาคารบ้านเรือนตามสภาพพื้นที่

 

อุปกรณ์ข้อต่อท่อพีวีซีแข็งสีขาว “สำหรับใช้ร้อยสายไฟฟ้าและสายโทรศัพท์”

 ผลิตตามมาตรฐาน “ท่อน้ำไทย” มีสีขาว เหมาะสำหรับใช้งานกับท่อร้อยสายไฟฟ้าและสายโทรศัพท์ ทั้งภายในและภายนอกอาคาร

ฮกวัสดุ ตัวแทนจำหน่าย ท่อน้ำไทย ภาคเหนือ ราคาเป็นมิตร ท่อครบ ราคาหน้าโรงงาน ข้อต่อข้องอส่งทั่วประเทศ